Algemene voorwaarden Mondzorggilde Nederland

Algemene voorwaarden van Mondzorggilde Nederland, hierna te noemen: “MZGN” (versie september 2020)


A.  Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst(en) tussen MZGN, daaronder begrepen diens medewerkers, en de cliënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger ter beschikking gesteld.


B.  Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat cliënt een afspraak maakt voor uitvoering van een voorgestelde behandeling, dan wel nadat een ter akkoord getekende prijsopgave/informed consent door MZGN ontvangen is.


C.  Uitvoering overeenkomst

 • MZGN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels.
 • Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 • MZGN is bij uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Zij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de cliënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. 
 • MZGN is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.
 • Cliënt dient te allen tijde MZGN volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.


D. Kosten

 • De kosten van een tandheelkundige behandeling worden in beginsel gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZA zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefbeschikking tandheelkundige zorg.
 • De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de website van de NZA.
 • Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van euro 150,- of meer bedragen verstrekt MZGN voorafgaand aan de behandeling een prijsopgave.
 • Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt MZGN hiervan de specificatie.


E.  Wijzigen van afspraken

Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden gewijzigd tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Wanneer de cliënt verzuimt, dan wel te laat wijzigt, worden exploitatiekosten in rekening gebracht als geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

F.  Declaratie

Infomedics verstuurt en incasseert de rekeningen voor de door MZGN geleverde zorg. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

De belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics:

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.
 • Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen.


Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen op de website van Infomedics. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand niet meer worden geaccepteerd, is MZGN gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.


G. Reclame

MZGN heeft een laagdrempelige klachtenprocedure en behandelt de klacht conform de voorschriften van de KNMT.

Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan MZGN. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

Een klacht, als in het tweede lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal MZGN de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.


I. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van MZGN, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MZGN beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.


J. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en MZGN is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en de zorgverlener, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar MZGN haar kantoor heeft.


K. Overige bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 05 april 2022.